سامانه ی اطلاعات ۱۱۸

شیوه ی ورود و ثبت اطلاعات مشترکین تلفن ثابت در سامانه ی اطلاعات ۱۱۸، با رعایت آئین نامه های تقاضا و اشتراک تلفن ، به شرح ذیل قابل اجرا خواهد بود.

الف – مدارك ثبت اطلاعات مشترك حقيقي :
مشترک حقیقی ثبت شده در اطلاعات ۱۱۸ که متقاضی ثبت حرفه یا عنوان مورد فعالیت خود می باشد با توجه به نوع فعالیت منوط به ارائه ی اصل مدارک ذیل می تواند اقدام نماید.
• درخواست مشترک با مهر و امضاء صاحب مجوز
• مجوز فعالیت یا جواز کسب
• آخرين قبض پرداختي تلفن بنام صاحب مجوز (در غير اينصورت رضايت نامه از صاحب امتياز تلفن)

ب – مدارك ثبت اطلاعات مشترك حقوقي :
اشخاص حقوقی استفاده کننده از تلفن سایر مشترکین حقیقی و حقوقي که متقاضی ثبت تلفن مذکور به نام شخص خود نیز می باشند با توجه به نوع فعالیت منوط به ارائه ی اصل مدارک ذیل می توانند اقدام نمایند.
• درخواست با مهر و امضای صاحبان مجاز
• آگهی ثبت شرکت و آخرین تغییرات روزنامه های رسمی (كمتر از ۲ سال)
• مجوز فعالیت یا جواز کسب
• آخرين قبض پرداختي تلفن بنام صاحب مجوز (در غير اينصورت رضايت نامه از صاحب امتياز تلفن)
مشترکین حقوقی ثبت شده در اطلاعات ۱۱۸ که متقاضی ثبت نمایندگی (فروش و خدمات پس از فروش) یا تعمیر کار محصول خاص شرکت خارحی باشند منوط به ارائه ی اصل مدارک ذیل می توانند جهت ثبت در فایل نمایندگی اطلاعات ۱۱۸ اقدام نمایند :
• درخواست با مهر و امضای صاحبان مجاز
• گواهی وزارت بازرگانی مبنی بر تائید نمایندگی مورد تقاضا
• تائیدیه ی اتحادیه ی مربوطه در خصوص نمایندگی یا تعمیرکاری مورد تقاضا
• آگهی ثبت و آخرین تغییرات در روزنامه های رسمی (كمتر از ۲ سال)
• جواز کسب فعالیت مرتبط از اتحادیه ی مربوطه
• آخرين قبض پرداختي تلفن بنام صاحب مجوز (در غير اينصورت رضايت نامه از صاحب امتياز تلفن)

ج – تعرفه
براساس ” آیین نامه اجرایی ارایه خدمات بازاریابی از طریق سیستم اطلاع رسانی ثبت مشاغل “که به تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسیده است نرخ پرداختی به طور ماهانه در شهرهای بزرگ ( طبق تعریف موجود در قوانین جاری کشور) ۲۱۳۶۰ ریال ، شهرهای متوسط ۱۴۲۱۰ ریال و سایر نقاط ۷۱۰۰ ریال می باشد.