مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی CSR

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺪل ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (CSR) ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، اﻗﺘﺼﺎدي و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺣﺴﺐ اوﻟﻮﯾﺖ و اﻟﺰاﻣﺎت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎي ﺷﺮﮐﺖ و ﺟـــــﺪول زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي اﺟﺮاي آن اﻗﺪام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ در ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :

 

فعالیت ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :

• ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻧﺠﺎم ﻃﺮح ﻫﺎي ﺳﻮادآﻣﻮزي
• ﺗﺮك اﻋﺘﯿﺎد
• ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آﺳﯿﺐ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و … – ﻋﯿﺎدت از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ، ﺑﯿﻤﺎران ، ﻣﻌﻠﻮﻻن
• اﻋﻄﺎي ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ زوج ﻫﺎي ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
• ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و …
• ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ
• ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎي ﻣﻄﺮﺣﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺟﺸﻨﻮاره ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن و ﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺳﺎز – ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن ، ﻧﺨﺒﮕﺎن اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ
• حماﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر
• ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان
• ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
• ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص ، آﺳﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﻣﻌﻠﻮﻻن
• ﺗﺠﻠﯿﻞ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﻪ وﯾﮋه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﺎﻧﺒﺎز
• ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي دوره ﻫﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات
• ﺣﻤﺎﯾﺖ از دوره ﻫﺎي ﮐﺎرورزي رﺷﺘﻪ ﻫﺎي دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات
• ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻓﻀﺎﯾﯽ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و اﻟﮕﻮﺳﺎزي در ﺟﺎﻣﻌﻪ
• ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﮔﻮاري و اﻋﯿﺎد ﻣﻠﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم
• اﺧﺘﺼﺎص روزي در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐﺎري ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان » روز اﻣﻮر ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ « ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن اﻣﻮر ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﺸﺎن
• اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺟﻬﺖ اﻟﮕﻮﺳﺎزي در ﺟﺎﻣﻌﻪ
• ﺗﺮوﯾﺞ اﻣﺮ ورزش در ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ، ﺟﻮاﻧﺎن و زﻧﺎن
• ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و ﺗﯿﻢ ﻫﺎي ورزﺷﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر

 

فعاﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي :

• ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﻨﻮي از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻀﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ، ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻧﺨﺒﮕﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات
• ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺪرﺳﻪ ، درﻣﺎﻧﮕﺎه ، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ، ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ، ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاري از اﯾﺘﺎم ، ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ، ﻣﻌﻠﻮﻻن ، زﻧﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ، ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و …
• ﮐﻤﮏ در ﺑﺎزﺳﺎزي ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت ، زﯾﺎرﺗﮕﺎﻫﻬﺎ و اﻣﺎﮐﻦ زﯾﺎرﺗﯽ ، اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎ
• ساﺧﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و …
• اﺧﺘﺼﺎص درﺻﺪي از ﺟﻮاﯾﺰ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﯿﺎر ﺑﻪ اﻣﻮر ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ
• اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﻮاﯾﺰ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﯿﺎر ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ
• اﻫﺪاء اﻟﺒﺴﻪ و ﭘﻮﺷﺎك و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﻮان ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
• اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت IT و اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ
• اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت IT و ﻓﻨﺎوري ﺑﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻧﺨﺒﻪ ﭘﺮوري
• اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ
• ﻃﺮاﺣﯽ ، اﺳﺘﻘﺮار و راﻫﺒﺮي راﯾﮕﺎن ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ
• اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت و ﺗﺨﺼﺺ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
• ﻣﺴﺎﻋﺪت و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﺑﻪ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻋﻢ از ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ، ﭘﺮﺳﺘﺎران ، ﮐﺎرﮔﺮان و … ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﯾﺎ ﻧﯿﻢ ﺑﻬﺎء و …
• حمایت و ﮐﻤﮏ در ﺗﻬﯿﻪ و اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب ، ﻣﺠﻠﻪ ، ﻓﯿﻠﻢ و … و ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و ﻣﺤﺮوم
• ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آزادي زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮاﯾﻢ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ و …
• ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺗﺠﻬﯿﺰ اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ
• ﺳﺎﺧﺖ اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم
• اراﺋﻪ ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ و …

 

فعاﻟﯿﺖ ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ :

• ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭘﺎﮐﺴﺎزي و ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
• ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده
• ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن روز ﻫﻮاي ﭘﺎك ، زﻣﯿﻦ ﭘﺎك و ﺳﺎﯾﺮ روزﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻃﺮح زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون دﺧﺎﻧﯿﺎت
• ﻣﺸﺎرﮐﺖ و اﻧﺘﺸﺎر ﭘﯿﺎم در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮاﻓﯿﮏ و رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮي ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻃﺮح روز درﺧﺖ ﮐﺎري
• ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻃﺮح ﭘﺎﮐﺴﺎزي آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﺎرﮐﻬﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺒﺰ
• ﮔﺎم ﻫﺎي ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﺮﮐﺖ:
• ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﯿﯿﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ، ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ و روﺷﻬﺎي ﮐﺎر و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺷﺮح ﻓﻌﺎﯾﺘﻬﺎ ﺣﺴﺐ اوﻟﻮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﮔﺎم ﻫﺎي ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ روﯾﮑﺮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد ، ارزش آﻓﺮﯾﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ، ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ، رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮي ﺷﺮﮐﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﯾﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻋﻤﻠﯿﺎت اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
• روﯾﮑﺮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﮐﻠﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺎري ﮐﺮد :
• ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن ، ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﮐﻠﯿﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع)
• اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي دﻗﯿﻖ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺑﺘﮑﺎرات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و زﻣﺎن
• اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺎﻣﻊ و ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ
• اﯾﺠﺎد ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯿﺎن روﯾﮑﺮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻫﺎ ، اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ.

 

ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺪام ﺳﻄﺢ را ﺑﺮاي ﺷﺮوع اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ، ﺑﺮاي ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﺑﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ، ﭼﺮﺧﮥ «PDCI» اﺳﺖ.

( Plan-Do-Check-Improve) ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ، اﺟﺮا ، ﺑﺮرﺳﯽ ، ﺑﻬﺒﻮد) ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻌﻄﻒ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺮ ۶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻠﯿﺪي اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ۶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
• ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﺮﮐﺖ
• ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ
• تدوﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ
• ﺗﺪﻗﯿﻖ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮاي ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ
• ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
• ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﻬﺒﻮد