هزینه های ثبت درخواست تلفن ثابت

هزینه های ثبت درخواست تلفن ثابت :

 

 درخواست اقساطی  ۲۱۰۹۰۰۰ ریال 

 درخواست نقدی  ۱۹۰۹۰۰۰ ریال

 

الف– شرایط قانونی متقاضی تلفن ثابت:
• سن متقاضی در زمان درخواست تلفن می بایست ۱۸ سال تمام باشد. در صورت ارائه گواهی حکم رشد از دادگاه ، درخواست تلفن قبل از ۱۸ سالگی نیز بلامانع است.
• درخواست تلفن برای اشخاص صغیر، مجنون و سفیه توسط قائم مقام قانونی آنان (ولی یا قیم ) امکان پذیر است.
• درخواست تلفن توسط وکیل با وکالتنامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی یا سایر مراجع ذیصلاح که مفاد آن ناظر به انجام امور موکل باشد (وکالت کاری ) بلامانع است.
• اتباع و مهاجرین خارجی در صورت دارا بودن کارت هویت صادره از استانداری محل سکونت و پروانه اقامت که از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی صادر شده و اعتبار آن به اتمام نرسیده باشد، می توانند تقاضای تلفن نمایند.
• تقاضای تلفن به صورت مشاع ممنوع و پذیرفته نخواهد بود.

ب– مدارک لازم جهت دایر نمودن تلفن:

• اشخاص حقیقی
– اصل و کپی کارت ملی

• اشخاص حقوقی
– اصل نامه ی معرفی نامه ی شرکت
– آگهی ثبت شرکت
– آخرین تغییرات ;که دو سال از صدورآن نگذشته باشد

• اتباع خارجی
– اصل و کپی گذرنامه
– پروانه کار
– مجوز اقامت

ج– شرایط واگذاری تلفن ثابت:

• تقاضای تلفن به هر تعداد و برای یک یا چند واحد بلامانع است اما نصب و دائری بیش از یک شماره تلفن در یک واحد مسکونی یا تجاری بر اساس نیاز و موافقت شرکت مخابرات و وجود امکانات فنی امکان پذیر خواهد بود.

• در صورتیکه نشانی محل نصب متقاضی خارج از مرز تلفنی قرار گرفته باشد ، نصب و برقراری تلفن آن در صورت وجود امکانات فنی و پس از پرداخت هزینه های مربوط به خارج از مرز (برابر تعرفه مصوب ) میسر خواهد بود.

• به درخواستهایی که مفاد مراتب فوق الاشاره در آن لحاظ نشود و یا انجام تقاضا به علت عدم امکان فنی میسر نباشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و در این موارد هیچگونه حقی برای متقاضی متصور نخواهد بود.

د- تعهد نامه متقاضی قبل و بعد از دایری:

• كليه مقررات جاري ومقررات وتعرفه ها و ماليات و عوارضي كه بعدا ازطرف شركت مخابرات و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و دارائي و مراجع ذيربط تصويب و به موقع اجرا گذارده مي شود بدون هيچ عذري رعايت واجرانمايم در غير اين صورت شركت مخابرات حق دارد راسا نسبت به قطع تلفن و ساير امكانات مخابراتي اقدام نمايد.
• حق ندارم نوبت تلفن خود را به هيچ وجه و عنواني به ديگري واگذار نموده و يا تعويض نشانی كنم مگر با اجازه شركت مخابرات، و براي استفاده از تلفن فقط از دستگاههاي استاندارد و مورد تاييد مخابرات استفاده نمايم.
• درسيم كشي ساختمان مسير سيم تلفن خود را ازمسير برق مجزا كرده تا از انتقال احتمالي جريان برق و صدمه زدن به دستگاه مركزي شركت مخابرات جلوگيري نمايم.
• در نشاني داده شده از تلفن استفاده كرده واز گرفتن انشعاب براي خود ياغير و همچنين بهره برداري عمومي و ارتباط غيرمجاز بين الملل از آن استفاده ننمايم.

• تلفن را وسيله سوء استفاده و مزاحمتهاي تلفني و رايانه اي قرار ندهم ومسئول سوء استفاده از تلفن به وسيله افراد ديگر نيز هستم.

• مبلغ صورتحساب مندرج دربرگه تشخيص را درمهلت مقرر پرداخت نمايم درصورت عدم پرداخت بدهي تلفن، شركت مخابرات حق دارد نسبت به قطع تلفن و ساير امكانات مخابراتي اينجانب جهت پيگيري وصول مطالبات خود اقدام نمايد.

• ارسال صورتحسابها و مكاتبات و اوراق اداري يا قضايي به نشاني محل نصب تلفن را ابلاغ شده تلقي نمايم.

• شركت مخابرات در قبال واگذاري حق اتصال از سوي اينجانب به غير هيچگونه تعهدي ندارد.

• با علم و اطلاع كامل از اينكه مبلغ واريزي در اين كارت صرفا بابت هزينه اتصال به شبكه بوده و پس از سيمكشي و دايري تلفن غير قابل استرداد مي باشد ثبت نام و اين برگه را تكميل نموده ام و هر گونه ادعايي را از خود ساقط مي نمايم.